Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před odesláním formuláře webu firmy Miluše Kralová., IČ: 68650680, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho osoby. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů, není možné formulář odeslat.
Zpracování osobních údajů bude probíhat

za účelem zasílání informací o novinkách a nových službách provozovatele,
zpřístupnění možnosti vkládat komentáře, vyžaduje-li to daná webová stránka, nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud s takovým postupem subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas
za účelem k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů firmy Miluše Kralová a provozovatele firemních webů, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které o sobě uživatel prostřednictvím formuláře sdělí.

Uživatel webu souhlasí, aby osobní údaje byly zpřístupněny také dalším Institucím a jejich zaměstnancům a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti firmy. Uživatel souhlas poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Správce využívá coocies pouze ke sledování návštěvnosti na svých stránkách s cílem vylepšení stránek. Toto může v nastavení svého prohlížeče zrušit. Neukládáme žádné údaje pro remarketing ani socio-demografické údaje. Nákup je možné provést a závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího.

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo třetí osoby pověřené správcem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Uživatel je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že firma - provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také oprávněn se požádat o odebrání souhlasu mimo souhlasy stanovené zákonem. Může se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

essens auto...i ty ho můžeš mít....